๐๑. โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ
โทร. ๐๒ - ๒๔๗๑๘๒๕-๖, ๐๒ - ๓๕๔๔๓๑๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีอยุธยา
เลขบัญชี ๐๑๓-๑-๘๕๐๒๖-๑
ชื่อบัญชี "เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์"
(หากต้องการใบอนุโมทนาแฟกซ์ใบโอนที่เบอร์ ๐๒-๓๕๔๔๒๗๓)
หมายเหตุ สามารถระบุหรือไม่ระบุได้ ๔ วัตถุประสงค์
ค่าเลือด ค่ายา ค่ารักษา บำรุงทั่ว ๆ ไป
เงินที่เข้าบัญชีนี้ ใช้นำไปรักษาพระสงฆ์อาพาธทันที


๐๒. มูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ
โทร. ๐๒ - ๓๕๔๔๒๘๘, ๐๒ - ๓๕๔๔๒๗๘, ๐๒ - ๖๔๐๙๕๓๗, ๐๒ - ๓๕๔๔๒๙๓ ต่อ ๔๑๑๑, ๕๑๒๕
ธนาคารทหารไทย สำนักพหลโยธิน
เลขบัญชี ๐๐๑ - ๒ - ๔๖๑๘๐ - ๒
ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์"
(หากต้องการใบอนุโมทนาแฟกซ์ใบโอนที่เบอร์ ๐๒ - ๖๔๔๙๗๗๙)
หมายเหตุ สามารถระบุหรือไม่ระบุได้ ๔ วัตถุประสงค์
ค่าเลือด ค่ายา ค่ารักษา บำรุงทั่ว ๆ ไป
เงินที่เข้าบัญชีนี้ ใช้เฉพาะดอกผลเท่านั้น เงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท สามารถขอตั้งและระบุชื่อกองทุนได้
 
 
๐๓. โรงพยาบาลจุฬาฯ
ตึกวชิรญาณวงศ์ (หอสงฆ์อาพาธจุฬา) โทร. ๐๒ - ๒๕๖๔๒๖๓
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย
เลขบัญชี ๐๔๕ - ๒ - ๘๘๐๐๐ - ๖
ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย"
เมื่อโอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ว่า เพื่อพระอาพาธจุฬาที่เบอร์แฟกซ์ ๐๒ - ๒๕๑๗๙๐๑
 

๐๔. โรงพยาบาลศิริราช
โทร. ๐๒ - ๔๑๙๗๖๕๘ - ๖๐ กด ๑๐๑ และ ๑๐๔ แฟกซ์กด ๑๓๑
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา อรุณอัมรินทร์
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขบัญชี ๑๕๗ - ๑ - ๐๘๑๐๘ - ๓
ชื่อบัญชี "ศิริราชมูลนิธิ"
หรือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
เลขบัญชี ๐๑๖ - ๓ - ๐๐๐๔๙ - ๔
ชื่อบัญชี "ศิริราชมูลนิธิ"
เมื่อโอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ว่า เพื่อพระอาพาธศิริราชที่เบอร์แฟกซ์ โทร. ๐๒ - ๔๑๙๗๖๕๘ - ๖๐ กด ๑๓๑
 
 
๐๕. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โทร. ๐๒ - ๖๑๘๖๒๐๐
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา คลองประปา
ประเภทบัญชีฝากประจำ ๑๒ เดือน
เลขบัญชี ๐๕๓ - ๒ - ๐๗๗๕๘ - ๒
ชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ"
แฟกซ์ ๐๒ - ๒๗๘๑๐๑๗
 
 
 
๐๖. ที่พักสงฆ์ ก.ม. ๒๗
โทร ๐๒ - ๕๒๓๖๔๔๖
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา ประชาชื่น
เลขบัญชี ๑๙๓ - ๐ - ๑๐๑๐๗ - ๔
ชื่อบัญชี "มูลนิธิจันทสาโร (หลุยส์)"
หากต้องการใบอนุโมทนากรุณาโทรศัพท์กราบเรียนถามพระว่าจะให้ทำอย่างไร หรือเขียนจดหมายถาม
ที่อยู่ ๗๕/๑๕ ซอยแข็งขัน ๓ ถนนพหลโยธิน ซอย ๖๔ กทม.
 
 
๐๗. โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย
โทร ๐๕๕ - ๖๕๙๐๗๒
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาทุ่งเสลี่ยม
เลขบัญชี ๔๖๐ - ๐ - ๐ ๒๒๗๕ - ๒
ชื่อบัญชี "วัดพิพัฒน์มงคล"
หากต้องการใบอนุโมทนากรุณาสอบถามก่อน
จุดเด่นของหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม คือ การใช้แพทย์แผนไทยเข้าร่วมการรักษาด้วย
เบอร์บัญชีนี้เป็นการสร้างอาคารหอสงฆ์อาพาธแบบชั้นเดียว จำนวน ๓๐ เตียง งบประมาณ ๙ ล้านบาท
(หากเงินเกินค่าก่อสร้างจะนำไปใช้ในการรักษาพระภิกษุสงฆ์และประชาชนต่อไป)
 
 
๐๘. โรงพยาบาลเลย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาภูเรือ (จังหวัดเลย)
เลขบัญชี ๗๕๘ - ๒ - ๐๐๗๗๗ - ๔
ชื่อบัญชี "วัดป่าม่วงไข่"
ดำเนินการโดย หลวงพ่อขันตี ญาณวโร
 
 
๐๙. ตึกพิเศษสงฆ์ 94 ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร โรพยาบาลศรีสมเด็จ
ธนาคารกรุงเทพฯ
เลขบัญชี ๒๖๙ - ๔ - ๗๗๗๗๗ - ๘
ชื่อบัญชี "๙๔ ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร"
หรือ
ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี ๔๔๘ - ๐ - ๑๐๗๖๓ - ๐
ชื่อบัญชี "๙๔ ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร"
ผู้ประสานงาน ๐๘๖ - ๒๔๑๔๔๔๗ ๐๘๖ - ๒๒๘๗๔๘๙
โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ๐๔๓ - ๕๐๘๑๕๑, ๐๔๓ - ๕๐๘๑๕๓ - ๕
 
 
๑๐. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ธนาคารทหารไทย สาขาบ้านผือ
เลขบัญชี ๓๖๒ - ๒ - ๓๖๔๕๒ - ๓
ชื่อบัญชี "กองทุนหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในอุปถัมภ์วัดป่านาคำน้อย"
แฟกซ์ ๐๔๓ - ๓๔๘๓๙๕ ระบุ หอสงฆ์ ๑๙ ชั้น
หัวหน้าหอสงฆ์ คุณวรารัตน์ สุนทราภา ๐๔๓ - ๓๖๖๓๓๑

๑๑. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. ๐๔๓ - ๓๖๖๓๓๑
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขบัญชี ๕๕๑ - ๒ - ๙๙๖๖๕ - ๘
ชื่อบัญชี "หอสงฆ์ตึก ๑๙ ชั้น"
แฟกซ์ ๐๔๓ - ๓๔๘๙๕ ระบุ หอสงฆ์ ๑๙ ชั้น

** รายการที่ ๑๐ และ ๑๑ หากพระภิกษุสงฆ์อาพาธเดินทางไปถึงจังหวัดขอนแก่นแล้ว
ไม่มีที่พักรอการตรวจ ให้พักที่วัดป่ามหาวิทยาลัย หรืออีกชื่อว่า วัดป่าโนนม่วงได้ แม้ที่สุดอาจต้องพักระยะยาวก็พักได้
 
 
๑๒. โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จ. อุบลราชธานี
โทร.๐๔๕ - ๓๑๙๓๐๐๙๘
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาบางรัก
เลขบัญชี ๒๔๒ - ๐ - ๑๔๕๖๗ - ๐
ชื่อบัญชี "มูลนิธิ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์"
แฟกซ์ ๐๒ - ๖๗๓๙๙๔๐ - ๓ ๐๔๕ - ๓๑๙๓๙๙
(รายการนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารส่วนสุดท้าย
และสวนสมุนไพรไทยที่ต่อไปภายภาคหน้าอาจเป็นแพทย์ทางเลือกอีกแผนหนึ่ง)
 
 
๑๓. ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลอุดร ๑๐ ชั้น ๒๐๐ ล้านบาท
ขณะนี้ทราบว่าได้เงินทำบุญ ๑๐๗ ล้านบาทแล้ว
( กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารหอสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น )
โทร ๐๔๒ - ๓๔๘๘๙๐, ๐๔๒ - ๒๘๒๒๕๘
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย
เลขบัญชี ๐๕๙ - ๒ - ๕๐๑๐๐ - ๙
ชื่อบัญชี "ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"
หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี
เลขบัญชี ๑๑๐ - ๒ - ๒๐๗๓๓ - ๓
ชื่อบัญชี "ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดร
เลขบัญชี ๕๑๐ - ๔ -๑๘๗๓๔ - ๘
ชื่อบัญชี "ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"
(โอนต่างสาขาไม่เสียค่าบริการ ถามได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร)
แฟกซ์ ๐๔๒ - ๒๔๔๒๔๙
 
 
๑๔. มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
โทร ๐๒ - ๔๑๒๒๗๕๒
ธ. กรุงเทพฯ สาขาบางกอกน้อย
เลขบัญชี ๑๑๙ - ๐ -๒๐๐๑๓๗
ชื่อบัญชี "น.ส. มานี ตั้งตรงจิต"
โอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด เช่น เป็นค่ารถ ค่าเดินทางแก่พระ
หรือค่าฟอกเลือด หรืออื่น ๆ
 
 
๑๕. มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
โทร. ๐๒ - ๔๑๒๒๗๕๒
ธ. กสิกรไทย สาขาพรานนก
เลขบัญชี ๐๑๙ - ๒ - ๒๗๕๐๒ - ๔
ชื่อบัญชี "มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต"
โอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด
เช่นเป็นค่าจัดถวายภัตตาหารเลี้ยงพระที่มาพักหรือค่าอื่น ๆ
 
 
๑๖. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ถนนบางนา - ตราด ก.ม. 3.5
โทร ๐๒ - ๓๖๑๒๗๒๗ ต่อ 3316 ๓๓๑๖
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางนา - ตราด ก.ม. 3.5
เลขบัญชี ๑๑๗ - ๒ - ๐๖๙๙๙ - ๔
ชื่อบัญชี "กองทุนหลวงพ่อพุธ ฐานิโยเพื่อพระอาพาธ"
โอนแล้วต้องแฟกซ์แจ้ง ๐๒ - ๓๖๑๒๗๗๗
 
 
๑๗. กองทุนโลกทิพย์
โทร ๐๒-๒๔๘๓๒๙๑-๓
ธนาคารกสิกรไทย สาขา อโศกดินแดง
เลขบัญชี ๐๔๙ - ๒-๐๘๗๐๘ - ๖
ชื่อบัญชี "มงคล เนินอุไร"
โอนแล้วต้องแฟกซ์เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ทุกครั้งว่า เพื่อพระอาพาธ
แฟกซ์เบอร์ ๐๒ - ๒๔๖๖๔๖๓
(รายการที่ ๑๗ นี้หากมีพระอาพาธไม่มีค่าเดินทางเข้ากรุงเทพฯเพื่อการรักษาหรือค่าอื่นใด
รวมทั้งค่ารักษาสามารถโทรไปแจ้งและขอได้โดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องเป็นพระที่ป่วย
เพียงแต่ทำตามกติกาของโลกทิพย์เท่านั้น )
 
 
๑๘. โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตึกใหม่ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิตต์
โทร. ๐๒ - ๒๐๑๑๒๐๕, ๐๒ - ๒๐๑๒๕๒๒,๐๒ - ๒๐๑๑๖๕๕
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี
เลขบัญชี ๐๒๖ - ๒-๕๘๒๐๐ - ๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y12189137/Y12189137.html

Comment

Comment:

Tweet